Privātuma politika

Nodrošinātājs un atbildīgā persona

Mūsu tīmekļa vietnes adrese ir: http://www.jaunasaule.lv.

Pakalpojumu sniedzēja e-pasta adrese: info@jaunasaule.lv

Šī tīmekļa vietne vāc personas datus no tās lietotājiem.

Apkopoto datu veidi

Personas dati, kurus šī tīmekļa vietne apstrādā patstāvīgi vai ar trešo personu starpniecību, ietver: Sīkfailu, lietošanas datu un e-pasta. Pilnīga informācija par katru apstrādāto personas datu veidu ir sniegta šīs Privātuma politikas norādītajās sadaļās vai izlases veidā. Izmantojot paskaidrojošu tekstu, kas tiek parādīts pirms datu vākšanas. Personas datus lietotājs var sniegt brīvprātīgi vai, ja tie ir lietošanas dati, tie var tikt apkopoti automātiski, kad tiek izmantota šī tīmekļa vietne.


Ja vien nav norādīts citādi, visu šajā vietnē pieprasīto datu sniegšana ir obligāta. Ja lietotājs atsakās sniegt datus, tas var izraisīt to, ka šī tīmekļa vietne nevarēs lietotājam sniegt savus pakalpojumus. Gadījumos, kad šajā tīmekļa vietnē ir skaidri norādīts, ka personas datu sniegšana ir brīvprātīga. Lietotāji var izvēlēties nesniegt šādus datus bez jebkādām sekām attiecībā uz pakalpojuma pieejamību vai darbību.
Lietotāji, kuri nav pārliecināti par to, kuri personas dati ir obligāti, var sazināties ar pakalpojumu sniedzēju.


Jebkura sīkfailu vai citu izsekošanas rīku izmantošana šajā tīmekļa vietnē vai trešās puses pakalpojumu sniedzēju, ko izmanto šī tīmekļa vietne. Ir paredzēta lietotāja pieprasītā pakalpojuma sniegšanai un citiem mērķiem, kas aprakstīti šajā dokumentā un, ja tādi ir pieejami, Sīkfailu politikā. Lietotāji ir atbildīgi par jebkuriem trešo personu personas datiem, kas iegūti, publicēti vai izpausti šajā tīmekļa vietnē, un apstiprina. Ka ir saņēmuši piekrišanu trešo personu personas datu pārsūtīšanai uz šo tīmekļa vietni.

Datu apstrādes veids un vieta


Apstrādes metodes

Nodrošinātājs apstrādā Lietotāja datus pienācīgā veidā un veic atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi un neatļautu datu izpaušanu, grozīšanu vai iznīcināšanu. Datu apstrādi veic ar datoru vai IT sistēmu palīdzību saskaņā ar organizatoriskām procedūrām un praksi, kas ir specifiska noteiktajiem mērķiem.

Papildus datu pārzinim šo tīmekļa vietni var pārvaldīt arī citas personas, kas darbojas iekšēji (cilvēkresursu, pārdošanas, mārketinga, juridiskie, sistēmas administratori) vai ārēji, un tādā gadījumā, ja nepieciešams, datu pārziņa ieceltas par apstrādātājiem (piemēram, tehnisko pakalpojumu sniedzēji, piegādes uzņēmumi, mitināšanas pakalpojumu sniedzēji, IT uzņēmumi vai komunikācijas aģentūras), un tādējādi tām var būt piekļuve datiem. Šo pušu atjauninātu sarakstu jebkurā laikā var pieprasīt no pakalpojumu sniedzēja.

Apstrādes juridiskais pamats

Pakalpojumu sniedzējs var apstrādāt lietotāju personas datus tikai tad, ja ir piemērojams viens no šādiem nosacījumiem:

  • Lietotāji ir devuši savu piekrišanu vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Piezīme: Dažās jurisdikcijās pakalpojumu sniedzējam var būt atļauts apstrādāt personas datus, līdz lietotājs iebilst pret šādu apstrādi (“atteikšanās”), nepaļaujoties uz piekrišanu vai kādu citu no turpmāk minētajiem juridiskajiem pamatiem. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad uz personas datu apstrādi attiecas Eiropas datu aizsardzības tiesību akti;
  • datu vākšana ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu ar lietotāju un/vai veiktu no tā izrietošos pasākumus pirms līguma noslēgšanas;
  • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz pakalpojumu sniedzēju;
  • šā vai ta, apstrāde ir saistīta ar uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pakalpojumu sniedzējam piešķirtās oficiālās pilnvaras;
  • apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu pakalpojumu sniedzēja vai trešās personas likumīgās intereses.

Jebkurā gadījumā pakalpojumu sniedzējs labprāt sniegs informāciju par konkrēto juridisko pamatu, uz kuru balstās apstrāde, jo īpaši par to, vai personas datu sniegšana ir juridisks vai līgumisks pienākums vai priekšnoteikums līguma noslēgšanai.

Atrašanās vieta

Dati tiks apstrādāti pakalpojumu sniedzēja birojā un jebkurā citā vietā, kur atrodas datu apstrādē iesaistītās struktūras. Atkarībā no lietotāju atrašanās vietas datu pārsūtīšana var ietvert lietotāja datu pārsūtīšanu uz citu valsti. Lai uzzinātu vairāk par to, kur tiek apstrādāti pārsūtītie dati, lietotāji var iepazīties ar sadaļu, kurā detalizēti aprakstīta personas datu apstrāde.

Lietotājiem ir arī tiesības saņemt informāciju par juridisko pamatu datu nosūtīšanai uz valsti ārpus Eiropas Savienības vai uz starptautisku organizāciju, ko reglamentē starptautiskie tiesību akti vai ko izveidojušas divas vai vairākas valstis, piemēram, ANO, kā arī par pakalpojumu sniedzēja veiktajiem drošības pasākumiem, lai aizsargātu viņu datus.

Ja šāda pārsūtīšana notiek, lietotājs var uzzināt vairāk par to, pārbaudot attiecīgās šā dokumenta sadaļas vai sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta sadaļā “Kontakti”.

Uzglabāšanas periods

Personas dati tiek apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik to prasa nolūks, kādam tie tika vākti.

Tāpēc:

  • Personas dati, kas savākti starp pakalpojumu sniedzēju un lietotāju noslēgtā līguma izpildei, tiks glabāti līdz minētā līguma pilnīgai izpildei.
  • Personas dati, kas savākti, lai aizsargātu pakalpojumu sniedzēja likumīgās intereses, tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Plašāku informāciju par pakalpojumu sniedzēja likumīgajām interesēm lietotāji var iegūt šā dokumenta attiecīgajās sadaļās vai sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju.

Turklāt pakalpojumu sniedzējam ir atļauts glabāt personas datus ilgāku laiku, ja lietotājs ir piekritis šādai apstrādei, ja vien piekrišana nav atsaukta. Turklāt pakalpojumu sniedzējam var būt pienākums glabāt personas datus ilgāku laiku, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridisku pienākumu vai iestādes rīkojumu.

Pēc glabāšanas termiņa beigām personas dati tiks dzēsti. Tāpēc tiesības uz informāciju, tiesības uz dzēšanu, tiesības uz labošanu un tiesības uz datu pārnesamību nevar izmantot pēc datu glabāšanas termiņa beigām.

Apstrādes nolūki

Personas dati par lietotāju tiek vākti, lai pakalpojumu sniedzējs varētu sniegt pakalpojumus. Turklāt dati tiek vākti šādiem nolūkiem: Kontaktu analīze un pārvaldība, kā arī ziņojumu sūtīšana.

Sīkāku informāciju par šiem apstrādes nolūkiem un katram nolūkam izmantotajiem personas datiem lietotāji var atrast šā dokumenta attiecīgajās sadaļās.

Kā tiek apstrādāti “Do Not Track” pieprasījumi

Šī vietne neatbalsta tīmekļa pārlūkprogrammu pieprasījumus “Do Not Track”.
Informāciju par to, vai integrētie trešo pušu pakalpojumi atbalsta “Do Not Track” protokolu, lietotāji var atrast attiecīgā pakalpojuma konfidencialitātes politikā.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Nodrošinātājs patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā, par to attiecīgi informējot savus lietotājus šajā lapā un, attiecīgā gadījumā, izmantojot šo tīmekļa vietni un/vai – ja tas ir tehniski un juridiski iespējams – nosūtot ziņojumu lietotājiem, izmantojot kādu no Nodrošinātājam pieejamajiem kontaktinformācijas datiem. Tāpēc lietotājiem ieteicams regulāri apmeklēt šo lapu, pārbaudot lapas apakšā norādīto pēdējo izmaiņu datumu.

Ja izmaiņas ietekmē datu izmantošanu, kas pamatojas uz lietotāja piekrišanu, pakalpojumu sniedzējs, ciktāl nepieciešams, iegūs jaunu piekrišanu.

Kontrolieris (vai pakalpojumu sniedzējs, dažkārt arī īpašnieks).

Fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, kā arī šim nolūkam izmantotos līdzekļus, tostarp drošības pasākumus saistībā ar šīs tīmekļa vietnes darbību un izmantošanu. Ja vien nav norādīts citādi, pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, ar kuras starpniecību tiek piedāvāta šī tīmekļa vietne.

Šī vietne (vai lietojumprogramma)

Aparatūras vai programmatūras rīks, ko izmanto lietotāja personas datu vākšanai un apstrādei.

Pakalpojums

Pakalpojums, kas tiek piedāvāts šajā tīmekļa vietnē, kā aprakstīts attiecīgajos lietošanas noteikumos (ja tādi ir) un šajā lapā/pieteikumā.

Eiropas Savienība (vai ES)

Ja vien nav norādīts citādi, visas atsauces uz Eiropas Savienību šajā dokumentā attiecas uz visām pašreizējām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ).

Sīkfaili

Neliels fails, kas tiek saglabāts lietotāja ierīcē.